จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1651--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า-1--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1546--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2165-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า-51-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2114-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า-1--
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.106566--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า-11--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ50230--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ56325--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7---
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7---
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33722-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า-1--
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32313-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-139-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-174-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-174-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-412-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า--2-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-46-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2841--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า-1--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1732--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ118--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.274539-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า135-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ243231-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2103-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4712-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า--1-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ439-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25318-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า-414-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11214-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1919--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า1614--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-42-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.367-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ367-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า-1--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3---
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า3---
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-63-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-53-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เดินเท้า-6--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จักรยานยืมเรียน----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-22-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1813--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า1---
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1510--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.47--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ เดินเท้า----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ จักรยานยืมเรียน----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เดินเท้า----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จักรยานยืมเรียน----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เดินเท้า-1--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จักรยานยืมเรียน----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1532--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า-1--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1531--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า-2--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.184569-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ เดินเท้า1-4-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112514-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61751-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ จักรยานยืมเรียน-3--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4429-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า13--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2374-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.36--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ36--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1169-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า-5--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-78-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3487--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า-1--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3478--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง เดินเท้า-2--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง จักรยานยืมเรียน----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.144-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง เดินเท้า----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ143-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง จักรยานยืมเรียน----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.115-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง เดินเท้า-11-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-1-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง จักรยานยืมเรียน----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง เดินเท้า-8--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง จักรยานยืมเรียน----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง เดินเท้า12--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง จักรยานยืมเรียน----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง เดินเท้า----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง จักรยานยืมเรียน----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เดินเท้า----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จักรยานยืมเรียน----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3896--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า-4--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1942--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1950--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า-11-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า-1--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า1---
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา เดินเท้า----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา จักรยานยืมเรียน----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.517--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า39--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า-1--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า-1--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า-1--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า-1--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน เดินเท้า-1--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน จักรยานยืมเรียน----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.154-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า-2--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ52--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา เดินเท้า----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา จักรยานยืมเรียน----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า-5--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1443-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า--1-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1342-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-18-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า--2-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า เดินเท้า----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า จักรยานยืมเรียน----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม เดินเท้า----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม จักรยานยืมเรียน----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม เดินเท้า----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม จักรยานยืมเรียน----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม เดินเท้า----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม จักรยานยืมเรียน----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม เดินเท้า----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม จักรยานยืมเรียน----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม เดินเท้า----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม จักรยานยืมเรียน----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.317--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม เดินเท้า-3--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ313--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม จักรยานยืมเรียน----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า-1--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก เดินเท้า----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก จักรยานยืมเรียน----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า-1--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า-6--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า-5--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน-1--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.811--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน เดินเท้า811--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน จักรยานยืมเรียน----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน เดินเท้า----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน จักรยานยืมเรียน----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.341-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน เดินเท้า----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน จักรยานยืมเรียน----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน เดินเท้า----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน จักรยานยืมเรียน----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111915-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน เดินเท้า124-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ101711-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน จักรยานยืมเรียน----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน เดินเท้า----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน จักรยานยืมเรียน----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน เดินเท้า----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน จักรยานยืมเรียน----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.73--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท เดินเท้า----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท เดินเท้า----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท เดินเท้า----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.919--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท เดินเท้า----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ914--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28177--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท เดินเท้า-2--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2255--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6120--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1545--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท เดินเท้า-1--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ59--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1035--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า-1--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ เดินเท้า-1--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ เดินเท้า-1--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2151-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ เดินเท้า-5--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ191-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-39-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า-11-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เดินเท้า-13--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง จักรยานยืมเรียน----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.947-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท เดินเท้า-1--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ935-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท เดินเท้า----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท เดินเท้า-1--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท เดินเท้า----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท จักรยานยืมเรียน----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1022--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ เดินเท้า-2--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1019--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ เดินเท้า----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ จักรยานยืมเรียน----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.332-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ221-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5---
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4---
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3319--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า2916--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1361--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า-16--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1342--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า-1--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-815-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า-415-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.311--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า-1--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ310--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2520--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า2118--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า-13--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เดินเท้า----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง จักรยานยืมเรียน----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า-1--
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เดินเท้า-2--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย จักรยานยืมเรียน----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-21-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า-1--
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.812--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ44--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน48--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า-2--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า-1--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-31-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า2---
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ เดินเท้า----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ จักรยานยืมเรียน----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เดินเท้า----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ จักรยานยืมเรียน----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1431--
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เดินเท้า1---
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1231--
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ จักรยานยืมเรียน----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เดินเท้า----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ จักรยานยืมเรียน----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.132--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เดินเท้า----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ จักรยานยืมเรียน----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ62--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า22--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-221-
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า--1-
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22--
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-126-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เดินเท้า--1-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-115-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ จักรยานยืมเรียน----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า-3--
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า-1--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1287-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า721-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ555-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด เดินเท้า----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด จักรยานยืมเรียน----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----


ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07