วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี
ห้องเรียนปี ปี ปี ปี ปี
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00000
รวม00000