จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด388051-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย น้อยกว่า 2 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 3 ปี1---
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 4 ปี13---
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 5 ปี9---
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 6 ปี131--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 7 ปี221--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8 ปี-15--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 9 ปี-11--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 10 ปี-13--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11 ปี-10--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 12 ปี-92-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 13 ปี--19-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 14 ปี--13-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 15 ปี--17-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด316441-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย น้อยกว่า 2 ปี----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2 ปี----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 3 ปี8---
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 4 ปี12---
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 5 ปี7---
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 6 ปี45--
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 7 ปี-9--
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8 ปี-11--
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 9 ปี-11--
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 10 ปี-12--
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11 ปี-7--
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 12 ปี-53-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 13 ปี-114-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 14 ปี-18-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 15 ปี-28-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี--2-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี--1-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี--1-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี--2-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี--2-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด6411357-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย น้อยกว่า 2 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 3 ปี5---
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 4 ปี23---
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 5 ปี24---
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 6 ปี127--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 7 ปี-16--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8 ปี-14--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 9 ปี-16--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 10 ปี-23--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11 ปี-23--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 12 ปี-1413-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 13 ปี--23-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 14 ปี--13-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 15 ปี--8-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด27--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย น้อยกว่า 2 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 3 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 4 ปี1---
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 5 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 6 ปี1---
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 7 ปี-1--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 9 ปี-3--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 10 ปี-1--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11 ปี-2--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 12 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 13 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 14 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 15 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1942--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี3---
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี13---
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี3---
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-6--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-8--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-4--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-7--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-10--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-7--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2611661-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี2---
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี9---
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี155--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-17--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-22--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-19--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-15--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-22--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-165-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี--20-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี--12-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี--24-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2097--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี3---
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี8---
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี9---
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-16--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-10--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-17--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-21--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-20--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-13--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด328349-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี3---
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี17---
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี6---
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี64--
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-10--
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-14--
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-18--
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-8--
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-16--
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-138-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี--10-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี--21-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี--10-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2189--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี4---
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี10---
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี78--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-14--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-9--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-14--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-12--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-19--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-13--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1137--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี3---
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี5---
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี34--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-7--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-4--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-6--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-2--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-7--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-7--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2893--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี3---
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี5---
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี8---
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี124--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-13--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-15--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-18--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-14--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-17--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-12--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด28--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี2---
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-2--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-2--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-2--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-1--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-1--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด288734-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี9---
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี11---
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี82--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-4--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-13--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-17--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-18--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-13--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-201-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี--11-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี--13-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี--9-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด-7--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-1--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-1--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-1--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-2--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-2--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด297530-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี4---
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี10---
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี9---
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี63--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-10--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-7--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-16--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-13--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-10--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-151-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี-117-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี--11-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี--1-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1364--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ น้อยกว่า 2 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 2 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 3 ปี2---
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 4 ปี1---
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 5 ปี6---
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 6 ปี45--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 7 ปี-5--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 8 ปี-12--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 9 ปี-6--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 10 ปี-16--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 11 ปี-12--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 12 ปี-8--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 13 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 14 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 15 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 16 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 17 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 18 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 19 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปี----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ 20 ปีขึ้นไป----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด5719592-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี10---
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี30---
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี1716--
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-25--
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-19--
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-32--
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-35--
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-42--
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-264-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี--30-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี--28-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี--30-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1031--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี2---
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี3---
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี51--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-6--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-4--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-6--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-7--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-1--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-6--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2776--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี2---
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี13---
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี121--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-17--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-18--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-8--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-13--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-14--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-5--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2375--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส น้อยกว่า 2 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 2 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 3 ปี2---
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 4 ปี3---
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 5 ปี4---
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 6 ปี14---
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 7 ปี-9--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 8 ปี-12--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 9 ปี-12--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 10 ปี-14--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 11 ปี-18--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 12 ปี-10--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 13 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 14 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 15 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 16 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 17 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 18 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 19 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปี----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปีขึ้นไป----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด926--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส น้อยกว่า 2 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 2 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 3 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 4 ปี2---
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 5 ปี3---
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 6 ปี4---
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 7 ปี-8--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 8 ปี-4--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 9 ปี-6--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 10 ปี-2--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 11 ปี-5--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 12 ปี-1--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 13 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 14 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 15 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 16 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 17 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 18 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 19 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปี----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปีขึ้นไป----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1941--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 2 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 3 ปี4---
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 4 ปี8---
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 5 ปี6---
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 6 ปี12--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 7 ปี-10--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 8 ปี-2--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 9 ปี-4--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 10 ปี-7--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 11 ปี-5--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 12 ปี-9--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 13 ปี-1--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 14 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 15 ปี-1--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 16 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 17 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 18 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 19 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 20 ปี----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ 20 ปีขึ้นไป----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2157--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส น้อยกว่า 2 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 2 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 3 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 4 ปี11---
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 5 ปี5---
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 6 ปี53--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 7 ปี-8--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 8 ปี-12--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 9 ปี-7--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 10 ปี-4--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 11 ปี-11--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 12 ปี-12--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 13 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 14 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 15 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 16 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 17 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 18 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 19 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปี----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปีขึ้นไป----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด3790--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส น้อยกว่า 2 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 2 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 3 ปี2---
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 4 ปี14---
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 5 ปี11---
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 6 ปี105--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 7 ปี-8--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 8 ปี-17--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 9 ปี-14--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 10 ปี-13--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 11 ปี-14--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 12 ปี-18--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 13 ปี-1--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 14 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 15 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 16 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 17 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 18 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 19 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปี----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส 20 ปีขึ้นไป----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1248--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย น้อยกว่า 2 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 3 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 4 ปี1---
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 5 ปี8---
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 6 ปี3---
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 7 ปี-6--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8 ปี-8--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 9 ปี-7--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 10 ปี-11--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11 ปี-8--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 12 ปี-7--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 13 ปี-1--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 14 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 15 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด815--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย น้อยกว่า 2 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 2 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 3 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 4 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 5 ปี5---
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 6 ปี31--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 7 ปี-3--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 8 ปี-3--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 9 ปี-2--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 10 ปี-1--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 11 ปี-1--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 12 ปี-4--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 13 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 14 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 15 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 16 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 17 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 18 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 19 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปี----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย 20 ปีขึ้นไป----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2666--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี3---
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี9---
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี6---
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี83--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-13--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-15--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-10--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-7--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-11--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-7--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2572--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี5---
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี13---
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี75--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-13--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-9--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-10--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-9--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-11--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-15--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1456--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี1---
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี7---
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี66--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-9--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-6--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-12--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-3--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-9--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-11--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด64214213-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ น้อยกว่า 2 ปี----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 2 ปี----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 3 ปี3---
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 4 ปี9---
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 5 ปี38---
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 6 ปี149--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 7 ปี-30--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 8 ปี-38--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 9 ปี-36--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 10 ปี-34--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 11 ปี-35--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 12 ปี-2918-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 13 ปี-388-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 14 ปี--53-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 15 ปี--52-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 16 ปี--2-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 17 ปี----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 18 ปี----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 19 ปี----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปี----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ 20 ปีขึ้นไป----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด1619--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี2---
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี8---
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี5---
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี12--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-2--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-6--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-2--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-4--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-3--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด469668-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี15---
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี15---
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี168--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-21--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-13--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-11--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-13--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-17--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-134-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี--31-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี--23-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี--9-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี--1-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด24100--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี1---
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี7---
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี11---
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี51--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-16--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-16--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-18--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-19--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-18--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-12--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด1118--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี3---
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี5---
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี31--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-2--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-2--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-2--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-6--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-5--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด324--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี1---
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี1---
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี11--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-3--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-4--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-3--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-3--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-5--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-5--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด5412955-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี4---
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี13---
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี21---
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี164--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-23--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-12--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-19--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-19--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-23--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-291-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี--17-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี--16-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี--21-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด58167--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี1---
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี21---
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี25---
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี116--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-25--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-21--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-37--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-26--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-35--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-17--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด821--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง น้อยกว่า 2 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 2 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 3 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 4 ปี3---
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 5 ปี2---
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 6 ปี31--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 7 ปี-2--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 8 ปี-3--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 9 ปี-5--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 10 ปี-3--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 11 ปี-5--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 12 ปี-2--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 13 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 14 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 15 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 16 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 17 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 18 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 19 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 20 ปี----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง 20 ปีขึ้นไป----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด319023-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง น้อยกว่า 2 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 2 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 3 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 4 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 5 ปี16---
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 6 ปี15---
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 7 ปี-21--
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 8 ปี-15--
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 9 ปี-11--
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 10 ปี-14--
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 11 ปี-18--
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 12 ปี-11--
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 13 ปี--3-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 14 ปี--12-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 15 ปี--8-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 16 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 17 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 18 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 19 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 20 ปี----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง 20 ปีขึ้นไป----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด19466-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง น้อยกว่า 2 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 2 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 3 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 4 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 5 ปี14---
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 6 ปี5---
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 7 ปี-7--
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 8 ปี-6--
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 9 ปี-12--
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 10 ปี-6--
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 11 ปี-8--
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 12 ปี-73-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 13 ปี--1-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 14 ปี--1-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 15 ปี--1-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 16 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 17 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 18 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 19 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 20 ปี----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง 20 ปีขึ้นไป----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด215--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง น้อยกว่า 2 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 2 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 3 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 4 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 5 ปี1---
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 6 ปี1---
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 7 ปี-3--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 8 ปี-2--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 9 ปี-2--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 10 ปี-4--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 11 ปี-1--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 12 ปี-3--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 13 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 14 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 15 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 16 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 17 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 18 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 19 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 20 ปี----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง 20 ปีขึ้นไป----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด4311048-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง น้อยกว่า 2 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 2 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 3 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 4 ปี8---
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 5 ปี22---
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 6 ปี135--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 7 ปี-18--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 8 ปี-23--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 9 ปี-12--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 10 ปี-19--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 11 ปี-23--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 12 ปี-101-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 13 ปี--8-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 14 ปี--25-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 15 ปี--14-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 16 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 17 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 18 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 19 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 20 ปี----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง 20 ปีขึ้นไป----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด385--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง น้อยกว่า 2 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 2 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 3 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 4 ปี1---
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 5 ปี1---
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 6 ปี15--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 7 ปี-9--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 8 ปี-13--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 9 ปี-6--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 10 ปี-24--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 11 ปี-12--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 12 ปี-16--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 13 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 14 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 15 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 16 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 17 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 18 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 19 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 20 ปี----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง 20 ปีขึ้นไป----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด-21--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี-1--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-4--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-4--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-5--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-5--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-2--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด-22--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย น้อยกว่า 2 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 2 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 3 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 4 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 5 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 6 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 7 ปี-3--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 8 ปี-5--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 9 ปี-2--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 10 ปี-4--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 11 ปี-4--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 12 ปี-4--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 13 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 14 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 15 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 16 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 17 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 18 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 19 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปี----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย 20 ปีขึ้นไป----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด69230--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี4---
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี17---
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี21---
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี277--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-44--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-24--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-28--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-41--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-54--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-31--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี-1--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด227340-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี3---
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี9---
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี104--
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-13--
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-5--
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-14--
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-10--
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-12--
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-151-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี--16-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี--17-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี--6-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด624--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี1---
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี3---
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี2---
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-5--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-1--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-2--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-5--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-5--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-4--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี-2--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด1315--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี1---
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี5---
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี5---
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี2---
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-2--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-3--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-4--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-1--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-2--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-3--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด256242-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี2---
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี5---
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี7---
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี113--
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-11--
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-12--
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-9--
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-5--
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-12--
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-93-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี--6-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี--20-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี-110-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี--3-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด2262--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี1---
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี7---
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี7---
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี74--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-6--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-12--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-9--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-9--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-10--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-12--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด420--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี2---
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี1---
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี11--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-3--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-6--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-4--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-2--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-4--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด729--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา น้อยกว่า 2 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 2 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 3 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 4 ปี2---
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 5 ปี3---
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 6 ปี22--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 7 ปี-4--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 8 ปี-2--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 9 ปี-6--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 10 ปี-2--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 11 ปี-8--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 12 ปี-5--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 13 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 14 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 15 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 16 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 17 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 18 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 19 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปี----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา 20 ปีขึ้นไป----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด536--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี2---
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี32--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-5--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-2--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-5--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-7--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-8--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-7--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1546--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี9---
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี6---
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-6--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-3--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-8--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-9--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-14--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-6--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด23528-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี2---
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี9---
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี7---
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี53--
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-8--
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-6--
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-8--
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-7--
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-12--
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-81-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี--2-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี--4-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี--1-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1749--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี11---
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี6---
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-9--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-8--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-7--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-9--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-5--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-11--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1468--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี7---
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี7---
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-10--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-6--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-12--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-13--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-14--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-13--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1446--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี3---
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี5---
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี61--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-6--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-5--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-4--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-9--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-9--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-12--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1335--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี2---
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี11---
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-5--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-6--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-4--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-3--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-5--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-12--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1750--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี4---
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี8---
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี52--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-5--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-9--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-11--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-5--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-10--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-6--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี-2--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด629--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน น้อยกว่า 2 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 2 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 3 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 4 ปี1---
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 5 ปี1---
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 6 ปี42--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 7 ปี-3--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 8 ปี-6--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 9 ปี-4--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 10 ปี-4--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 11 ปี-4--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 12 ปี-6--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 13 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 14 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 15 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 16 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 17 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 18 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 19 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 20 ปี----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน 20 ปีขึ้นไป----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด236730-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี11---
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี7---
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี53--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี-12--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี-10--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี-12--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี-18--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี-6--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี-61-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี--8-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี--7-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี--13-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี--1-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด1158--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี1---
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี8---
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี24--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี-9--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี-9--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี-12--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี-10--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี-9--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี-5--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด3294--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี2---
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี14---
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี10---
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี64--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี-11--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี-20--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี-8--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี-24--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี-17--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี-10--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด3081--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี4---
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี4---
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี10---
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี122--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี-16--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี-7--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี-13--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี-19--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี-13--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี-10--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี-1--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด2142--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี3---
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี4---
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี7---
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี71--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี-6--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี-7--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี-8--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี-9--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี-5--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี-5--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี-1--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด1957--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา น้อยกว่า 2 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 2 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 3 ปี2---
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 4 ปี8---
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 5 ปี5---
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 6 ปี43--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 7 ปี-8--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 8 ปี-8--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 9 ปี-9--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 10 ปี-10--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 11 ปี-12--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 12 ปี-7--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 13 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 14 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 15 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 16 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 17 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 18 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 19 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปี----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา 20 ปีขึ้นไป----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด2038--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี1---
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี6---
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี8---
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี51--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-7--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-2--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-5--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-7--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-6--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-8--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี-2--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด2853--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี2---
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี10---
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี10---
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี63--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-9--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-8--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-6--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-8--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-11--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-8--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด3354--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี2---
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี10---
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี15---
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี62--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-8--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-5--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-12--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-12--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-5--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-9--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี-1--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด4511351-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี18---
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี15---
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี125--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-16--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-18--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-21--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-19--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-17--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-1610-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี-115-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี--14-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี--12-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1340--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี3---
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี4---
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี63--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-7--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-7--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-7--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-7--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-1--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-8--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1433--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี8---
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี6---
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-4--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-6--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-7--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-2--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-6--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-8--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1022--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี1---
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี2---
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี7---
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี-1--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-4--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-5--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-7--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-1--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-4--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด102512-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี5---
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี1---
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี3---
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี11--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-2--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี-2--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-6--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-7--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-5--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-2--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี--3-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี--4-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี--5-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด719--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า น้อยกว่า 2 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 2 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 3 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 4 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 5 ปี6---
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 6 ปี1---
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 7 ปี-3--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 8 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 9 ปี-1--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 10 ปี-4--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 11 ปี-6--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 12 ปี-5--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 13 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 14 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 15 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 16 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 17 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 18 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 19 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 20 ปี----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า 20 ปีขึ้นไป----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด2760--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม น้อยกว่า 2 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 2 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 3 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 4 ปี4---
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 5 ปี11---
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 6 ปี126--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 7 ปี-10--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 8 ปี-9--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 9 ปี-12--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 10 ปี-11--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 11 ปี-5--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 12 ปี-7--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 13 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 14 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 15 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 16 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 17 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 18 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 19 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 20 ปี----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม 20 ปีขึ้นไป----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด1947--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม น้อยกว่า 2 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 2 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 3 ปี1---
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 4 ปี7---
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 5 ปี7---
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 6 ปี42--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 7 ปี-11--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 8 ปี-9--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 9 ปี-3--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 10 ปี-6--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 11 ปี-12--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 12 ปี-4--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 13 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 14 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 15 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 16 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 17 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 18 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 19 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 20 ปี----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม 20 ปีขึ้นไป----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด927--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม น้อยกว่า 2 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 2 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 3 ปี3---
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 4 ปี2---
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 5 ปี3---
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 6 ปี13--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 7 ปี-3--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 8 ปี-4--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 9 ปี-8--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 10 ปี-2--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 11 ปี-3--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 12 ปี-4--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 13 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 14 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 15 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 16 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 17 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 18 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 19 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 20 ปี----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม 20 ปีขึ้นไป----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด2867--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม น้อยกว่า 2 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 2 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 3 ปี2---
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 4 ปี11---
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 5 ปี12---
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 6 ปี32--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 7 ปี-13--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 8 ปี-11--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 9 ปี-15--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 10 ปี-12--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 11 ปี-10--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 12 ปี-4--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 13 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 14 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 15 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 16 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 17 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 18 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 19 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 20 ปี----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม 20 ปีขึ้นไป----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด1645--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม น้อยกว่า 2 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 2 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 3 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 4 ปี4---
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 5 ปี8---
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 6 ปี42--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 7 ปี-4--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 8 ปี-9--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 9 ปี-4--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 10 ปี-9--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 11 ปี-8--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 12 ปี-9--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 13 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 14 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 15 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 16 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 17 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 18 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 19 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 20 ปี----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม 20 ปีขึ้นไป----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด24111--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม น้อยกว่า 2 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 2 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 3 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 4 ปี1---
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 5 ปี19---
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 6 ปี45--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 7 ปี-17--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 8 ปี-14--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 9 ปี-21--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 10 ปี-24--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 11 ปี-16--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 12 ปี-14--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 13 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 14 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 15 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 16 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 17 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 18 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 19 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 20 ปี----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม 20 ปีขึ้นไป----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด164416-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี1---
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี1---
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี6---
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี8---
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-6--
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-9--
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-7--
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-4--
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-5--
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-13--
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี--2-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี--9-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี--5-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด713--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี2---
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี2---
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี31--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-4--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-2--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-2--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-2--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-2--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด730--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี6---
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี12--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-3--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-7--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-3--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-4--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-4--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-7--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด2055--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี9---
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี10---
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี115--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-6--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-11--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-8--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-6--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-8--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี-1--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด419--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี2---
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี2---
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-1--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-4--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-5--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-2--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-3--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-4--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด1533--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี1---
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี7---
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี73--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-4--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-6--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-5--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-6--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-4--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-5--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด2265--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี3---
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี8---
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี3---
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี85--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-5--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-15--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-11--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-6--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-12--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-11--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด379826-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี2---
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี11---
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี15---
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี91--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-11--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-10--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-21--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-18--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-19--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-18--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี--10-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี--8-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี--8-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด1125--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก น้อยกว่า 2 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 2 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 3 ปี1---
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 4 ปี4---
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 5 ปี4---
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 6 ปี21--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 7 ปี-5--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 8 ปี-6--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 9 ปี-6--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 10 ปี-4--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 11 ปี-2--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 12 ปี-1--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 13 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 14 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 15 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 16 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 17 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 18 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 19 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปี----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก 20 ปีขึ้นไป----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด225032-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี10---
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี9---
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี31--
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-10--
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-9--
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-8--
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-7--
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-10--
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-52-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี--12-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี--7-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี--10-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี--1-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด510--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี1---
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี2---
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี2---
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-1--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-2--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-2--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-2--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-3--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด734--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี1---
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี2---
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี2---
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี21--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-4--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-5--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-6--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-5--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-5--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-6--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี-2--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1622--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี1---
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี6---
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี5---
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี42--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-2--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-2--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-4--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-4--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-5--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-3--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1329--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี4---
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี6---
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี32--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-3--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-11--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-3--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-2--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-3--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-4--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี-1--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1626--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี2---
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี5---
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี5---
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี42--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-3--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-4--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-8--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-5--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-4--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1254--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี7---
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี4---
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี18--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-6--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-10--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-8--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-10--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-9--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-3--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1115--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน น้อยกว่า 2 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 2 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 3 ปี2---
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 4 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 5 ปี4---
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 6 ปี5---
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 7 ปี-4--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 8 ปี-3--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 9 ปี-2--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 10 ปี-2--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 11 ปี-2--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 12 ปี-2--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 13 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 14 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 15 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 16 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 17 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 18 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 19 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปี----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน 20 ปีขึ้นไป----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด111--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน น้อยกว่า 2 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 2 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 3 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 4 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 5 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 6 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 7 ปี12--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 8 ปี-3--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 9 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 10 ปี-2--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 11 ปี-3--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 12 ปี-1--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 13 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 14 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 15 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 16 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 17 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 18 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 19 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปี----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปีขึ้นไป----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด468122-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน น้อยกว่า 2 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 2 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 3 ปี5---
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 4 ปี15---
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 5 ปี13---
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 6 ปี133--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 7 ปี-11--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 8 ปี-16--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 9 ปี-12--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 10 ปี-12--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 11 ปี-17--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 12 ปี-10--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 13 ปี--6-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 14 ปี--11-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 15 ปี--5-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 16 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 17 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 18 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 19 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปี----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปีขึ้นไป----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด-12--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน น้อยกว่า 2 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 2 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 3 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 4 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 5 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 6 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 7 ปี-5--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 8 ปี-1--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 9 ปี-1--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 10 ปี-3--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 11 ปี-2--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 12 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 13 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 14 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 15 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 16 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 17 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 18 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 19 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปี----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปีขึ้นไป----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด468550-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน น้อยกว่า 2 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 2 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 3 ปี4---
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 4 ปี15---
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 5 ปี13---
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 6 ปี14---
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 7 ปี-17--
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 8 ปี-17--
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 9 ปี-16--
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 10 ปี-14--
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 11 ปี-8--
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 12 ปี-133-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 13 ปี--18-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 14 ปี--13-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 15 ปี--16-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 16 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 17 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 18 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 19 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปี----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปีขึ้นไป----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด438733-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน น้อยกว่า 2 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 2 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 3 ปี3---
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 4 ปี14---
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 5 ปี20---
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 6 ปี61--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 7 ปี-8--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 8 ปี-18--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 9 ปี-11--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 10 ปี-14--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 11 ปี-15--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 12 ปี-182-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 13 ปี-18-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 14 ปี--12-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 15 ปี-111-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 16 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 17 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 18 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 19 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปี----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปีขึ้นไป----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด2884--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน น้อยกว่า 2 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 2 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 3 ปี3---
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 4 ปี6---
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 5 ปี14---
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 6 ปี52--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 7 ปี-16--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 8 ปี-13--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 9 ปี-14--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 10 ปี-16--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 11 ปี-12--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 12 ปี-10--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 13 ปี-1--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 14 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 15 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 16 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 17 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 18 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 19 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปี----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน 20 ปีขึ้นไป----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด3566--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 2 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 3 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 4 ปี7---
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 5 ปี20---
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 6 ปี84--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 7 ปี-7--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 8 ปี-15--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 9 ปี-12--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 10 ปี-9--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 11 ปี-15--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 12 ปี-4--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 13 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 14 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 15 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 16 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 17 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 18 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 19 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 20 ปี----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด-11--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 2 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 3 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 4 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 5 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 6 ปี-1--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 7 ปี-7--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 8 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 9 ปี-1--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 10 ปี-2--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 11 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 12 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 13 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 14 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 15 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 16 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 17 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 18 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 19 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 20 ปี----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2538--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 2 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 3 ปี2---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 4 ปี9---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 5 ปี7---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 6 ปี3---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 7 ปี-4--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 8 ปี13--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 9 ปี14--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 10 ปี112--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 11 ปี-8--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 12 ปี-7--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 13 ปี1---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 14 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 15 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 16 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 17 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 18 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 19 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 20 ปี----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2482--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 2 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 3 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 4 ปี4---
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 5 ปี13---
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 6 ปี74--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 7 ปี-7--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 8 ปี-15--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 9 ปี-15--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 10 ปี-15--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 11 ปี-20--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 12 ปี-6--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 13 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 14 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 15 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 16 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 17 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 18 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 19 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 20 ปี----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด105366--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 2 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 3 ปี6---
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 4 ปี31---
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 5 ปี41---
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 6 ปี2711--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 7 ปี-44--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 8 ปี-47--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 9 ปี-67--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 10 ปี-72--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 11 ปี-70--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 12 ปี-55--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 13 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 14 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 15 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 16 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 17 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 18 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 19 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 20 ปี----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด3872--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 2 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 3 ปี4---
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 4 ปี15---
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 5 ปี9---
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 6 ปี108--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 7 ปี-8--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 8 ปี-11--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 9 ปี-12--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 10 ปี-12--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 11 ปี-13--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 12 ปี-8--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 13 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 14 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 15 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 16 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 17 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 18 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 19 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 20 ปี----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2811659-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี3---
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี15---
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี106--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-18--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-13--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-17--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-15--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-28--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-187-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี-116-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี--17-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี--15-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี--4-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1556--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี3---
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี8---
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี45--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-12--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-7--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-6--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-10--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-6--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-10--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1834--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี3---
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี10---
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี54--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-9--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-3--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-2--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-4--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-6--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-6--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1960--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี5---
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี7---
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี7---
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-13--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-7--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-7--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-6--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-17--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-10--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1455--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 4 ปี2---
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 5 ปี8---
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 6 ปี44--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 7 ปี-3--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 8 ปี-17--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 9 ปี-8--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 10 ปี-9--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 11 ปี-11--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 12 ปี-3--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1326--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 4 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 5 ปี7---
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 6 ปี6---
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 7 ปี-3--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 8 ปี-6--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 9 ปี-4--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 10 ปี-3--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 11 ปี-6--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 12 ปี-4--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1346--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 4 ปี2---
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 5 ปี6---
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 6 ปี52--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 7 ปี-5--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 8 ปี-6--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 9 ปี-7--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 10 ปี-7--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 11 ปี-13--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 12 ปี-6--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด523--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 4 ปี2---
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 5 ปี2---
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 6 ปี1---
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 7 ปี-3--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 8 ปี-2--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 9 ปี-5--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 10 ปี-5--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 11 ปี-4--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 12 ปี-4--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด37--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 4 ปี1---
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 5 ปี2---
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 6 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 7 ปี-1--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 8 ปี-1--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 9 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 10 ปี-1--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 11 ปี-3--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 12 ปี-1--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1045--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 4 ปี3---
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 5 ปี6---
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 6 ปี11--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 7 ปี-5--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 8 ปี-8--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 9 ปี-9--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 10 ปี-6--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 11 ปี-7--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 12 ปี-8--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 13 ปี-1--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด641--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 4 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 5 ปี3---
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 6 ปี32--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 7 ปี-5--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 8 ปี-4--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 9 ปี-11--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 10 ปี-8--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 11 ปี-8--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 12 ปี-3--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด236927-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 4 ปี8---
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 5 ปี10---
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 6 ปี54--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 7 ปี-13--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 8 ปี-8--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 9 ปี-8--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 10 ปี-10--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 11 ปี-15--
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 12 ปี-114-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 13 ปี--10-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 14 ปี--9-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 15 ปี--3-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 16 ปี--1-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2759--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี1---
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี7---
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี12---
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี72--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-8--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-4--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-15--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-13--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-11--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-6--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด265763-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี4---
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี8---
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี10---
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี42--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-9--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-11--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-9--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-12--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-8--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-54-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี--22-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี-123-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี--14-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1150--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี2---
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี6---
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี31--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-4--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-6--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-7--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-9--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-14--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-9--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2966--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี6---
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี13---
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี106--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-5--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-15--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-8--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-15--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-6--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-11--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด3894--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี7---
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี15---
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี11---
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี55--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-15--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-22--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-12--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-5--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-13--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-13--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี-9--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2778--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง น้อยกว่า 2 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 2 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 3 ปี5---
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 4 ปี10---
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 5 ปี7---
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 6 ปี54--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 7 ปี-13--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 8 ปี-10--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 9 ปี-13--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 10 ปี-19--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 11 ปี-16--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 12 ปี-3--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 13 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 14 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 15 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 16 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 17 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 18 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 19 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปี----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง 20 ปีขึ้นไป----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด357830-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 2 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 3 ปี4---
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 4 ปี10---
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 5 ปี4---
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 6 ปี173--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 7 ปี-9--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 8 ปี-13--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 9 ปี-9--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 10 ปี-17--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 11 ปี-19--
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 12 ปี-82-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 13 ปี--9-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 14 ปี--12-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 15 ปี--7-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 16 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 17 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 18 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 19 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 20 ปี----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด1840--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 2 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 3 ปี4---
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 4 ปี5---
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 5 ปี7---
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 6 ปี21--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 7 ปี-10--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 8 ปี-6--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 9 ปี-5--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 10 ปี-8--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 11 ปี-5--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 12 ปี-5--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 13 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 14 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 15 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 16 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 17 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 18 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 19 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 20 ปี----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2667--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 2 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 3 ปี2---
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 4 ปี10---
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 5 ปี5---
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 6 ปี9---
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 7 ปี-11--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 8 ปี-13--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 9 ปี-12--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 10 ปี-5--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 11 ปี-16--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 12 ปี-10--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 13 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 14 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 15 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 16 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 17 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 18 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 19 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 20 ปี----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด266439-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท น้อยกว่า 2 ปี----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 2 ปี----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 3 ปี2---
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 4 ปี6---
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 5 ปี9---
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 6 ปี91--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 7 ปี-9--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 8 ปี-6--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 9 ปี-13--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 10 ปี-18--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 11 ปี-10--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 12 ปี-63-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 13 ปี-112-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 14 ปี--9-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 15 ปี--14-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 16 ปี--1-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 17 ปี----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 18 ปี----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 19 ปี----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 20 ปี----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท 20 ปีขึ้นไป----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1468--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 4 ปี3---
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 5 ปี6---
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 6 ปี53--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 7 ปี-10--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 8 ปี-8--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 9 ปี-12--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 10 ปี-10--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 11 ปี-15--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 12 ปี-10--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด429--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 4 ปี1---
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 5 ปี3---
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 6 ปี-2--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 7 ปี-4--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 8 ปี-3--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 9 ปี-9--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 10 ปี-3--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 11 ปี-4--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 12 ปี-4--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด267433-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 4 ปี4---
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 5 ปี17---
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 6 ปี57--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 7 ปี-14--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 8 ปี-11--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 9 ปี-11--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 10 ปี-14--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 11 ปี-9--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 12 ปี-81-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 13 ปี--12-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 14 ปี--12-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 15 ปี--8-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1636--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 4 ปี5---
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 5 ปี6---
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 6 ปี52--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 7 ปี-3--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 8 ปี-1--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 9 ปี-8--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 10 ปี-6--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 11 ปี-11--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 12 ปี-5--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด348--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 4 ปี1---
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 5 ปี2---
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 6 ปี-1--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 7 ปี-10--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 8 ปี-5--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 9 ปี-9--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 10 ปี-6--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 11 ปี-6--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 12 ปี-11--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1054--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ น้อยกว่า 2 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 2 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 3 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 4 ปี2---
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 5 ปี7---
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 6 ปี13--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 7 ปี-8--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 8 ปี-11--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 9 ปี-7--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 10 ปี-16--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 11 ปี-3--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 12 ปี-6--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 13 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 14 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 15 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 16 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 17 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 18 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 19 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 20 ปี----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ 20 ปีขึ้นไป----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด2497--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย น้อยกว่า 2 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 2 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 3 ปี5---
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4 ปี10---
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5 ปี8---
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 6 ปี17--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 7 ปี-16--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 8 ปี-16--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 9 ปี-17--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 10 ปี-14--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11 ปี-19--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 12 ปี-8--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 13 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 14 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 15 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 16 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 17 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 18 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 19 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปี----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปีขึ้นไป----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด1638--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย น้อยกว่า 2 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 2 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 3 ปี1---
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4 ปี5---
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5 ปี5---
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 6 ปี5---
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 7 ปี-13--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 8 ปี-7--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 9 ปี-5--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 10 ปี-3--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11 ปี-3--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 12 ปี-7--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 13 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 14 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 15 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 16 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 17 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 18 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 19 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปี----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปีขึ้นไป----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด357836-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย น้อยกว่า 2 ปี----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 2 ปี----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 3 ปี5---
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4 ปี12---
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5 ปี9---
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 6 ปี95--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 7 ปี-14--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 8 ปี-15--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 9 ปี-8--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 10 ปี-11--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11 ปี-16--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 12 ปี-92-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 13 ปี--11-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 14 ปี--15-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 15 ปี--7-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 16 ปี--1-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 17 ปี----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 18 ปี----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 19 ปี----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปี----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปีขึ้นไป----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด1025--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย น้อยกว่า 2 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 2 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 3 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4 ปี1---
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5 ปี7---
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 6 ปี22--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 7 ปี-3--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 8 ปี-4--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 9 ปี-3--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 10 ปี-4--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11 ปี-6--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 12 ปี-3--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 13 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 14 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 15 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 16 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 17 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 18 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 19 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปี----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปีขึ้นไป----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด2067--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย น้อยกว่า 2 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 2 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 3 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4 ปี4---
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5 ปี12---
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 6 ปี4---
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 7 ปี-10--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 8 ปี-10--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 9 ปี-7--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 10 ปี-12--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11 ปี-18--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 12 ปี-10--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 13 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 14 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 15 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 16 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 17 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 18 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 19 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปี----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปีขึ้นไป----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด3691--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย น้อยกว่า 2 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 2 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 3 ปี3---
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 4 ปี15---
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 5 ปี11---
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 6 ปี74--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 7 ปี-9--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 8 ปี-11--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 9 ปี-15--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 10 ปี-23--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 11 ปี-21--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 12 ปี-8--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 13 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 14 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 15 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 16 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 17 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 18 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 19 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปี----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย 20 ปีขึ้นไป----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด2286--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี6---
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี11---
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี4---
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี15--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-12--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-13--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-20--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-15--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-13--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-8--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด934--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี5---
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี41--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-6--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-4--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-6--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-5--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-5--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-7--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด1334--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี3---
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี6---
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี43--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-5--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-4--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-3--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-5--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-6--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-7--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี-1--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด326--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี1---
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี1---
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี11--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-5--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-6--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-5--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-3--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-4--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-2--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด823--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี1---
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี6---
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี12--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-3--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-4--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-5--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-2--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-2--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-4--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี-1--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด19--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี1---
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี-1--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-3--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-2--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-1--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-2--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด338937-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี4---
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี5---
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี12---
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี125--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-12--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-18--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-13--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-15--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-16--
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-106-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี--15-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี--11-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี--5-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 18 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 19 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปี----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 20 ปีขึ้นไป----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด417--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง น้อยกว่า 2 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 2 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 3 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 4 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 5 ปี4---
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 6 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 7 ปี-4--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 8 ปี-1--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 9 ปี-2--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 10 ปี-1--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 11 ปี-5--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 12 ปี-4--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 13 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 14 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 15 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 16 ปี----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง 17 ปี----
40020181