ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

208

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
208
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
200
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
47
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2566

ดูข้อมูล

0

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
0
นร.ประถมศึกษา
0
นร.ม.ต้น
0
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 153 /74%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 47 /23%
ประถมศึกษา 6 /3%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 208 /100%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 208 /100%
ขนาดกลาง /0%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 208 /100%
ขนาดที่ 2 /0%
ขนาดที่ 3 /0%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 /0%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บ้านไผ่

53 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ชนบท

34 โรงเรียน

ดูข้อมูล
มัญจาคีรี

62 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เปือยน้อย

15 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านแฮด

22 โรงเรียน

ดูข้อมูล
โคกโพธิ์ไชย

21 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07