จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-13--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-1615-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-1614-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-1714-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-1714-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-121--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา-6--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-107--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก-8--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-26--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-26--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-20--
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-20--
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-1515-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-1415-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-1918-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-1917-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา--1-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-710-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา--1-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-69-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น-1--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-3713-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-3712-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-13--
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-512-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา-12-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-37-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--3-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-109-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-107-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน--2-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-1819-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-1719-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-2012-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-1912-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-20--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-20--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-1013-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-1013-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-19--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา-2--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-17--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-7--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-7--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-118-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-108-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-99-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-89-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนพิการทั้งหมด-17--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการมองเห็น----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการได้ยิน----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางสติปัญญา----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการเรียนรู้-16--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการออทิสติก----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-2728-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา-33-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-2425-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-24--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-24--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-16--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-3--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการมองเห็น----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการได้ยิน----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางสติปัญญา----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการออทิสติก----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น-1--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการมองเห็น----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการได้ยิน----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการออทิสติก----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-13--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนพิการทั้งหมด-3335-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการมองเห็น-1--
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการได้ยิน----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางสติปัญญา--1-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการเรียนรู้-3234-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการออทิสติก----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-1121-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน--1-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-1119-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-269-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา--1-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-228-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-40--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-40--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการมองเห็น----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการได้ยิน----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางสติปัญญา----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการออทิสติก----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนพิการทั้งหมด-57-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการมองเห็น----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการได้ยิน----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางสติปัญญา----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการเรียนรู้-56-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการออทิสติก--1-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนพิการทั้งหมด-51-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการมองเห็น----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการได้ยิน----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางสติปัญญา----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการเรียนรู้-51-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการออทิสติก----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการมองเห็น----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการได้ยิน----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการเรียนรู้----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการออทิสติก----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนพิการทั้งหมด-1719-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการมองเห็น----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการได้ยิน----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการเรียนรู้-1619-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการออทิสติก----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนพิการทั้งหมด121--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการมองเห็น----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการได้ยิน----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางสติปัญญา1---
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการเรียนรู้-21--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการออทิสติก----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการมองเห็น----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการได้ยิน----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางสติปัญญา----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการเรียนรู้-6--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการออทิสติก----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด-43--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้-40--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด-64-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้-62-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้-6--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด-612-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้-612-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการมองเห็น----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการได้ยิน----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางสติปัญญา----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการเรียนรู้----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการออทิสติก----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-13--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-154-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-154-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-18--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-18--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-16--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-16--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการมองเห็น----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการได้ยิน----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางสติปัญญา----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด-1111-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้-1010-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก--1-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้-6--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการมองเห็น----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการได้ยิน----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการเรียนรู้-7--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการออทิสติก----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-2518-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-2118-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา-2--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-13--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-27-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-17-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการมองเห็น----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการได้ยิน----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางสติปัญญา----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการเรียนรู้-6--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการออทิสติก----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการมองเห็น----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการได้ยิน----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางสติปัญญา----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการออทิสติก----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการมองเห็น----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการได้ยิน----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางสติปัญญา----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการออทิสติก----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการมองเห็น----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการได้ยิน----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางสติปัญญา----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการเรียนรู้-4--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการออทิสติก----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการมองเห็น----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการได้ยิน----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางสติปัญญา----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการเรียนรู้-15--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการออทิสติก----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการมองเห็น----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการได้ยิน----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางสติปัญญา----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการออทิสติก----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม นักเรียนพิการทั้งหมด-18--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการมองเห็น----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการได้ยิน----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางสติปัญญา----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการเรียนรู้-18--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการออทิสติก----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-1512-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-1512-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-7--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-1414-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา--1-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-1311-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการมองเห็น----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการได้ยิน----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางสติปัญญา----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการออทิสติก----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-28-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้-28-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-7--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา-2--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก-2--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการมองเห็น----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการได้ยิน----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางสติปัญญา----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการออทิสติก----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการมองเห็น----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการได้ยิน----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางสติปัญญา----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการเรียนรู้----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการออทิสติก----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนพิการทั้งหมด-1910-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการมองเห็น----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการได้ยิน----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการเรียนรู้-1810-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการออทิสติก----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการมองเห็น----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการได้ยิน----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางสติปัญญา----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการเรียนรู้----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการออทิสติก----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนพิการทั้งหมด-1213-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการมองเห็น----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการได้ยิน----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางสติปัญญา-11-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการเรียนรู้-1112-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการออทิสติก----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนพิการทั้งหมด-198-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการมองเห็น----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการได้ยิน----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางสติปัญญา----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการเรียนรู้-178-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการออทิสติก----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการมองเห็น----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการได้ยิน----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางสติปัญญา----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการออทิสติก----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด412--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา2---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ1---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก1---
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-59--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน-1--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-57--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-16--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-16--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-109-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-109-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา-1--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-4--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน-1--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-1610-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-159-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-1513-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน--1-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-1411-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-18--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา-2--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการมองเห็น----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการได้ยิน----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางสติปัญญา----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการออทิสติก----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-1417-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น--2-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา-11-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-1314-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-6--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท นักเรียนพิการทั้งหมด-1412-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการมองเห็น----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการได้ยิน----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางสติปัญญา----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการเรียนรู้-1312-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการออทิสติก----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-811-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-79-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก--1-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา-2--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการมองเห็น----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการได้ยิน----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางสติปัญญา----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการเรียนรู้-4--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการออทิสติก----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-21--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-20--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-126-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-116-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-16--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-16--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-9--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-4--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-520-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา--1-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-519-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-15--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-12--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-12--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการมองเห็น----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการได้ยิน----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางสติปัญญา----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการออทิสติก----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-9--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-58-
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-58-
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-46-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-44-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก--2-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนพิการทั้งหมด-5--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการมองเห็น----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการได้ยิน----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางสติปัญญา----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการออทิสติก----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-108-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-107-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-6--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-5--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-87-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-86-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-4--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน-1--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนพิการทั้งหมด-2--
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการมองเห็น----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการได้ยิน----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางสติปัญญา----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการเรียนรู้-2--
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการออทิสติก----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-14--
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-8--
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-14--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางสติปัญญา----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-13--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด-13--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางสติปัญญา-2--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-11--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการออทิสติก----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-3--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-3--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-20--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-19--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-1510-
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-1510-
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนพิการทั้งหมด11413-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการมองเห็น----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการได้ยิน----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางสติปัญญา-1--
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการเรียนรู้-1113-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการออทิสติก11--
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-11--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก-1--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-1--
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-1--
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-10--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-10--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-39-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-39-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนพิการทั้งหมด-8--
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการมองเห็น----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการได้ยิน----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางสติปัญญา----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการเรียนรู้-7--
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพูดและภาษา----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการออทิสติก----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----


ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07