จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด3478--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ3478--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด259645-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ259644-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม--1-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2354--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ2354--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด319832-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ319832-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด213--
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ213--
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด184825--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ183823--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม12--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด2571--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ2570--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์-1--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด3692--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ3692--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1893--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ1893--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2134--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ2134--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1540--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ1540--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1155--
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ1155--
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1038--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ1038--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด4813173-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ4813173-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด2511156-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ2511156-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1416--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ1416--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด2057--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ2057--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด287665-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ277665-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม1---
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด54139--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ54137--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์-2--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด3712081-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ3712081-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด2150--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ2149--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม-1--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1624--
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ1624--
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด388051-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ388051-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด316441-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ316441-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด6411357-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ6411357-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด27--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ27--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1942--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ1942--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2611661-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ2611661-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2097--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ2097--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด328349-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ318349-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม1---
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2189--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ2189--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1137--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ1137--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2893--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ2791--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม12--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด28--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ28--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด288734-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ288734-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด-7--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ-7--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด297530-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ297330-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์-2--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1364--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พุทธ1364--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อิสลาม----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ คริสต์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซิกส์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ พราหมณ์/ฮินดู----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด5719592-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ5619592-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม1---
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1031--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ1031--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2776--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ2776--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2375--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ2375--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด926--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ926--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1941--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ พุทธ1941--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อิสลาม----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ คริสต์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซิกส์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2157--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ2157--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด3790--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พุทธ3789--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อิสลาม-1--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส คริสต์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซิกส์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส พราหมณ์/ฮินดู----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1248--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ1248--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด815--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พุทธ815--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อิสลาม----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย คริสต์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซิกส์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย พราหมณ์/ฮินดู----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2666--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ2666--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2572--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ2572--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1456--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ1456--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด64214213-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ พุทธ64214212-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อิสลาม----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ คริสต์--1-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ซิกส์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ พราหมณ์/ฮินดู----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด1619--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ1619--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด469668-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ469368-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม-3--
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด24100--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ24100--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด1118--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ1118--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด324--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ324--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด5412955-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ5412855-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม-1--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด58167--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ57166--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม11--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด821--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง พุทธ821--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อิสลาม----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง คริสต์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ซิกส์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง พราหมณ์/ฮินดู----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด319023-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง พุทธ319023-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อิสลาม----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง คริสต์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ซิกส์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง พราหมณ์/ฮินดู----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด19466-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง พุทธ18466-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อิสลาม1---
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง คริสต์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ซิกส์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง พราหมณ์/ฮินดู----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด215--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง พุทธ215--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อิสลาม----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง คริสต์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ซิกส์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง พราหมณ์/ฮินดู----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด4311048-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง พุทธ4311048-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อิสลาม----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง คริสต์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ซิกส์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง พราหมณ์/ฮินดู----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด385--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง พุทธ385--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อิสลาม----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง คริสต์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ซิกส์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง พราหมณ์/ฮินดู----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด-21--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ-21--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด-22--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พุทธ-22--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อิสลาม----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย คริสต์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซิกส์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย พราหมณ์/ฮินดู----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด69230--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ69230--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด227340-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ227340-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด624--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ624--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด1315--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ1315--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด256242-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ256242-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด2262--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ2261--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม-1--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด420--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ420--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด729--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา พุทธ729--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อิสลาม----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา คริสต์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซิกส์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา พราหมณ์/ฮินดู----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด536--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน พุทธ536--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1546--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน พุทธ1546--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด23528-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน พุทธ23528-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1749--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน พุทธ1749--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1468--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน พุทธ1468--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1446--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน พุทธ1446--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1335--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน พุทธ1335--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1750--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน พุทธ1750--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด629--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน พุทธ629--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อิสลาม----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน คริสต์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ซิกส์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน พราหมณ์/ฮินดู----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด236730-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ236730-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด1158--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ1158--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด3294--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ3294--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด3081--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ3081--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด2142--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ2142--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด1957--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา พุทธ1957--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อิสลาม----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา คริสต์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ซิกส์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา พราหมณ์/ฮินดู----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด2038--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า พุทธ2038--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด2853--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า พุทธ2853--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด3354--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า พุทธ3354--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด4511351-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า พุทธ4411251-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม11--
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1340--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า พุทธ1340--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1433--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า พุทธ1433--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1022--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า พุทธ1022--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด102512-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า พุทธ102512-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด719--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า พุทธ719--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อิสลาม----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า คริสต์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ซิกส์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า พราหมณ์/ฮินดู----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด2760--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม พุทธ2760--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อิสลาม----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม คริสต์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ซิกส์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม พราหมณ์/ฮินดู----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด1947--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม พุทธ1946--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อิสลาม-1--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม คริสต์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ซิกส์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม พราหมณ์/ฮินดู----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด927--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม พุทธ927--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อิสลาม----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม คริสต์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ซิกส์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม พราหมณ์/ฮินดู----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด2867--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม พุทธ2867--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อิสลาม----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม คริสต์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ซิกส์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม พราหมณ์/ฮินดู----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด1645--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม พุทธ1645--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อิสลาม----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม คริสต์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ซิกส์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม พราหมณ์/ฮินดู----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด24111--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม พุทธ24111--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อิสลาม----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม คริสต์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ซิกส์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม พราหมณ์/ฮินดู----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด164416-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ164416-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด713--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ713--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด730--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ730--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด2055--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ2055--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด419--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ419--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด1533--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ1532--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม-1--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด2265--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ2265--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด379826-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ379826-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด1125--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก พุทธ1125--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อิสลาม----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก คริสต์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซิกส์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก พราหมณ์/ฮินดู----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด225032-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ225032-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด510--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ510--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด734--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ734--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1622--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ1622--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1329--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ1329--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1626--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ1626--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1254--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ1254--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1115--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน พุทธ1115--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อิสลาม----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน คริสต์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ซิกส์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน พราหมณ์/ฮินดู----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด111--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน พุทธ111--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อิสลาม----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน คริสต์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ซิกส์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน พราหมณ์/ฮินดู----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด468122-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน พุทธ468122-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อิสลาม----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน คริสต์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ซิกส์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน พราหมณ์/ฮินดู----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด-12--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน พุทธ-12--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อิสลาม----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน คริสต์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ซิกส์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน พราหมณ์/ฮินดู----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด468550-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน พุทธ468550-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อิสลาม----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน คริสต์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ซิกส์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน พราหมณ์/ฮินดู----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด438733-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน พุทธ438733-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อิสลาม----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน คริสต์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ซิกส์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน พราหมณ์/ฮินดู----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด2884--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน พุทธ2884--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อิสลาม----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน คริสต์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ซิกส์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน พราหมณ์/ฮินดู----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด3566--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท พุทธ3566--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อิสลาม----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท คริสต์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ซิกส์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด-11--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท พุทธ-11--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อิสลาม----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท คริสต์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ซิกส์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2538--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท พุทธ2538--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อิสลาม----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท คริสต์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ซิกส์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2482--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท พุทธ2480--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อิสลาม-2--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท คริสต์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ซิกส์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด105366--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท พุทธ105365--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อิสลาม-1--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท คริสต์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ซิกส์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด3872--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท พุทธ3871--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อิสลาม-1--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท คริสต์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ซิกส์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2811659-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ2811659-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1556--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ1556--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1834--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ1834--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1960--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ1960--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1455--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ พุทธ1455--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1326--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ พุทธ1326--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1346--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ พุทธ1346--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด523--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ พุทธ523--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด37--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ พุทธ37--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1045--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ พุทธ1045--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด641--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ พุทธ641--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด236927-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ พุทธ236927-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2759--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ2759--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด265763-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ265763-
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020153 บ้านโนนข่า ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1150--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ1150--
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020154 บ้านวังแสง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2966--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ2966--
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด3894--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ3892--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม-1--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์-1--
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020156 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2778--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง พุทธ2777--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อิสลาม----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง คริสต์----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซิกส์----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง พราหมณ์/ฮินดู----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ-1--
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020157 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด357830-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท พุทธ357830-
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท อิสลาม----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท คริสต์----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ซิกส์----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020158 ชุมชนโนนแสนสุข ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด1840--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท พุทธ1840--
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท อิสลาม----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท คริสต์----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ซิกส์----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2667--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท พุทธ2667--
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท อิสลาม----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท คริสต์----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ซิกส์----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020160 บ้านท่าม่วง ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด266439-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท พุทธ266438-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท อิสลาม--1-
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท คริสต์----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ซิกส์----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท พราหมณ์/ฮินดู----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1468--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ พุทธ1468--
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020162 บ้านโซ่งเหล่านาดี ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด429--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ พุทธ429--
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020163 บ้านทุ่มห้วย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด267433-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ พุทธ267433-
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020164 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1636--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ พุทธ1636--
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020165 บ้านหนองสะแบงหนองโน ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด348--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ พุทธ348--
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020166 บ้านเหล่าเหนือ ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1054--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ พุทธ1054--
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ อิสลาม----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ คริสต์----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ซิกส์----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ พราหมณ์/ฮินดู----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด2497--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ2497--
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020168 ซับแดงซำไผ่ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด1638--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ1638--
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020169 บ้านซับบอนซับเจริญ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด357836-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ357836-
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020170 นาจานซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด1025--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ1025--
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020171 บ้านนาตับเต่า โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด2067--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ2067--
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด3691--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ3691--
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020173 บ้านหินตั้ง #เลิกสถานศึกษาซับสมบูรณ์ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด2286--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ2285--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม-1--
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020174 บ้านโสกนาดี โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด934--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ934--
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020175 บ้านแก้งค้อ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด1334--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ1334--
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020176 บ้านนาแพงสงแดง โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด326--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ326--
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020177 บ้านโนนงาม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด823--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ823--
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020178 บ้านโนนทองวิทยาคม โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด19--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ19--
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020179 บ้านโนนสาวเอ้ โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด338937-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ338937-
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020180 ดอนหมู โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด417--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ417--
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020181 โนนคูณอัมพวัน โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด3994--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ3994--
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020182 ชุมชนบ้านโคก โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด1349--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ1349--
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020183 บ้านหนองทุ่มวิทยา โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง นักเรียนทั้งหมด317--
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พุทธ317--
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อิสลาม----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง คริสต์----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ซิกส์----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง พราหมณ์/ฮินดู----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อื่นๆ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง ข้อมูลผิดปกติ----
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต โคกโพธิ์ไชยบ้านโคกนาแพง อายุนอกเกณฑ์----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด2761--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ2761--
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020185 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด3438--
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ3438--
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020186 บ้านโพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด266925-
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ266925-
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020187 สามหมอโนนทัน โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด258024-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ258024-
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020188 บ้านมูลนาค โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย นักเรียนทั้งหมด1045--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พุทธ1045--
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อิสลาม----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย คริสต์----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ซิกส์----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย พราหมณ์/ฮินดู----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อื่นๆ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย ข้อมูลผิดปกติ----
40020189 บ้านหนองหญ้ารังกา โคกโพธิ์ไชยซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อายุนอกเกณฑ์----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด3511440-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ3511440-
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020190 บ้านโคกสำราญ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด1741--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ1741--
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020191 บ้านดงหนองเกี่ยว บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด1528--
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ1528--
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020192 บ้านดอนปอแดง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด612--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ612--
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020193 บ้านโนนพันชาติ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด927--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ927--
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020194 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด-3--
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ-3--
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020195 บ้านป่าม่วง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด276627-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ276627-
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020196 บ้านเล็บเงือก บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด1216--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ1216--
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020197 บ้านหนองมะเขือ บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ นักเรียนทั้งหมด410--
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ พุทธ410--
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ อิสลาม----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ คริสต์----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ซิกส์----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ พราหมณ์/ฮินดู----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ อื่นๆ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ ข้อมูลผิดปกติ----
40020198 บ้านหนองหัวช้าง บ้านแฮดโคกสำราญ อายุนอกเกณฑ์----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนทั้งหมด2666--
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พุทธ2666--
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อิสลาม----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ คริสต์----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ซิกส์----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020199 บ้านโนนทัน บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนทั้งหมด1553--
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พุทธ1553--
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อิสลาม----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ คริสต์----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ซิกส์----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนทั้งหมด24104--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พุทธ24104--
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อิสลาม----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ คริสต์----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ซิกส์----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020201 บ้านหนองขามสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนทั้งหมด10179--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พุทธ10179--
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อิสลาม----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ คริสต์----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ซิกส์----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020202 หนองผักตบศรีสมบูรณ์ บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด1731--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ1731--
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020203 ชุมชนบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด3296--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ3296--
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020204 ประชาพัฒนาบ้านแฮด บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด217828-
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ217828-
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020205 บ้านวังหว้า บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ นักเรียนทั้งหมด378143-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พุทธ378043-
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อิสลาม-1--
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ คริสต์----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ซิกส์----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อื่นๆ----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
40020206 บ้านหนองไฮขามเปี้ย บ้านแฮดโนนสมบูรณ์ อายุนอกเกณฑ์----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด2765--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ2765--
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020207 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด940--
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ940--
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020208 ขามป้อมประชานุกูล บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด1664--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ1663--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม-1--
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020209 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด237229-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ237229-
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020210 หนองแซงวิทยาคม บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด นักเรียนทั้งหมด1139--
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด พุทธ1139--
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด อิสลาม----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด คริสต์----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ซิกส์----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด พราหมณ์/ฮินดู----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด อื่นๆ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด ข้อมูลผิดปกติ----
40020211 บ้านหนองเต่า บ้านแฮดพญาแฮด อายุนอกเกณฑ์----


ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07