จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด3478--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย3478--
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด259645-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย259645-
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020002 ไตรคามประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2354--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย2354--
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020003 บ้านแคนเหนือ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด319832-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย319832-
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020004 โคกโกโคกกลาง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020005 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด213--
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย213--
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020006 บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด184825--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย184822--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา-1--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้-1--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ-1--
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด2571--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย2570--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน-1--
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020008 บ้านหนองลุมพุก บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด3692--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย3692--
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1893--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย1893--
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2134--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย2134--
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1540--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย1538--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ-2--
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1155--
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย1155--
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020013 บ้านหนองแวงไร่ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1038--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย1038--
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020014 บ้านเก่าน้อย บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด4813173-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย4813073-
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา-1--
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020015 บ้านทุ่งมน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด2511156-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย2511156-
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020016 เบญจมิตรวิทยาคม บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1416--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย1416--
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด2057--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย2057--
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020018 บ้านหนองผือกอบง บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด287665-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย287665-
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020019 บ้านเกิ้ง บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด54139--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย54139--
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020020 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด3712081-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย3712081-
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด2150--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย2150--
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020022 บ้านขามเรียน บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1624--
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย1624--
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020023 บ้านชีกกค้อ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด388051-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย387951-
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว-1--
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020024 บ้านดู่ใหญ่ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด316441-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย316441-
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020025 บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด6411357-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย6411357-
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020026 บ้านละว้า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด27--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย27--
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020027 บ้านหนองนางขวัญ บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1942--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย1942--
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2611661-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย2611661-
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2097--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย2097--
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020030 บ้านกุดเชือก บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด328349-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย328349-
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020031 บ้านขามป้อม บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2189--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย2189--
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020032 บ้านลาน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1137--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย1137--
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด2893--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย2791--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา12--
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020034 บ้านหนองตับเต่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด28--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย28--
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด288734-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย288634-
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว-1--
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020036 บ้านป่าปอ บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด-7--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย-7--
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020037 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด297530-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย297430-
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว-1--
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020038 บ้านเสือเฒ่า บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ นักเรียนทั้งหมด1364--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไทย1364--
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ กัมพูชา----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เกาหลีใต้----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ จีน----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ซาอุดีอาระเบีย----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ญี่ปุ่น----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เนปาล----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ปากีสถาน----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เมียนมา----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ฟิลิปปิน----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ มาเลเซีย----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ลาว----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ เวียดนาม----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ศรีลังกา----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ สิงคโปร์----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินเดีย----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อินโดนีเซีย----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อื่นๆ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ ข้อมูลผิดปกติ----
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย บ้านไผ่บ้านลานป่าปอ อายุนอกเกณฑ์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด5719592-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย5719592-
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020040 บ้านภูเหล็ก บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1031--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย1031--
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020041 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2776--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย2776--
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020042 บ้านหนองรูแข้ บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2375--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย2375--
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020043 ไตรมิตรประชาบำรุง บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด926--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย926--
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020044 เก่านาโนมีวิทยา บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ นักเรียนทั้งหมด1941--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไทย1941--
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ กัมพูชา----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ เกาหลีใต้----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ จีน----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ญี่ปุ่น----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ เนปาล----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ปากีสถาน----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ เมียนมา----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ฟิลิปปิน----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ มาเลเซีย----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ลาว----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ เวียดนาม----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ศรีลังกา----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ สิงคโปร์----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินเดีย----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อินโดนีเซีย----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อื่นๆ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020045 จตุรมิตรบ้านไผ่ บ้านไผ่เมืองไผ่ อายุนอกเกณฑ์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด2157--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย2157--
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020046 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส นักเรียนทั้งหมด3790--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไทย3788--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส กัมพูชา----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เกาหลีใต้----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส จีน----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ซาอุดีอาระเบีย----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ญี่ปุ่น----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เนปาล----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ปากีสถาน----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เมียนมา-1--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ฟิลิปปิน----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส มาเลเซีย----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ลาว-1--
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส เวียดนาม----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ศรีลังกา----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส สิงคโปร์----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินเดีย----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อินโดนีเซีย----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อื่นๆ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส ข้อมูลผิดปกติ----
40020047 บ้านหนองน้ำใส บ้านไผ่แคนเหนือหนองน้ำใส อายุนอกเกณฑ์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด1248--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย1248--
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย นักเรียนทั้งหมด815--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไทย815--
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย กัมพูชา----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เกาหลีใต้----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย จีน----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ซาอุดีอาระเบีย----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ญี่ปุ่น----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เนปาล----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ปากีสถาน----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เมียนมา----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ฟิลิปปิน----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย มาเลเซีย----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ลาว----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย เวียดนาม----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ศรีลังกา----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย สิงคโปร์----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินเดีย----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อินโดนีเซีย----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อื่นๆ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย ข้อมูลผิดปกติ----
40020049 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองเพีย อายุนอกเกณฑ์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2666--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย2666--
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด2572--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย2572--
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020051 บ้านหินตั้งโคกก่อง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด1456--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย1453--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น-1--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ-2--
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020052 บ้านสว่าง บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ นักเรียนทั้งหมด64214213-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ไทย64214213-
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ กัมพูชา----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ เกาหลีใต้----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ จีน----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ซาอุดีอาระเบีย----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ญี่ปุ่น----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ เนปาล----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ปากีสถาน----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ เมียนมา----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ฟิลิปปิน----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ มาเลเซีย----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ลาว----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ เวียดนาม----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ศรีลังกา----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ สิงคโปร์----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อินเดีย----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อินโดนีเซีย----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อื่นๆ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ ข้อมูลผิดปกติ----
40020053 บ้านป่างิ้วหนองฮี บ้านไผ่เจ้าปู่ อายุนอกเกณฑ์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด1619--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย1619--
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020054 บ้านโกน้อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด469668-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย469668-
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020055 บ้านวังผือ-ขามป้อม เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด24100--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย24100--
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020056 บ้านส้มป่อย เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด1118--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย1118--
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด324--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย324--
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด5412955-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย5412855-
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา-1--
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020059 ชุมชนบ้านหัวขัว เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด58167--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย56167--
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ1---
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ1---
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด821--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ไทย821--
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง กัมพูชา----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง เกาหลีใต้----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง จีน----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ซาอุดีอาระเบีย----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ญี่ปุ่น----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง เนปาล----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ปากีสถาน----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง เมียนมา----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ฟิลิปปิน----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง มาเลเซีย----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ลาว----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง เวียดนาม----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ศรีลังกา----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง สิงคโปร์----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อินเดีย----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อินโดนีเซีย----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020061 บ้านโนนสว่าง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด319023-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ไทย319023-
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง กัมพูชา----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง เกาหลีใต้----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง จีน----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ซาอุดีอาระเบีย----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ญี่ปุ่น----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง เนปาล----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ปากีสถาน----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง เมียนมา----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ฟิลิปปิน----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง มาเลเซีย----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ลาว----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง เวียดนาม----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ศรีลังกา----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง สิงคโปร์----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อินเดีย----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อินโดนีเซีย----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020062 บ้านวังม่วง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด19466-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ไทย19466-
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง กัมพูชา----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง เกาหลีใต้----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง จีน----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ซาอุดีอาระเบีย----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ญี่ปุ่น----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง เนปาล----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ปากีสถาน----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง เมียนมา----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ฟิลิปปิน----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง มาเลเซีย----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ลาว----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง เวียดนาม----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ศรีลังกา----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง สิงคโปร์----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อินเดีย----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อินโดนีเซีย----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020063 บ้านโสกนาค เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด215--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ไทย215--
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง กัมพูชา----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง เกาหลีใต้----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง จีน----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ซาอุดีอาระเบีย----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ญี่ปุ่น----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง เนปาล----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ปากีสถาน----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง เมียนมา----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ฟิลิปปิน----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง มาเลเซีย----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ลาว----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง เวียดนาม----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ศรีลังกา----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง สิงคโปร์----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อินเดีย----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อินโดนีเซีย----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020064 บ้านห้วยโป่ง เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด4311048-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ไทย4311048-
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง กัมพูชา----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง เกาหลีใต้----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง จีน----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ซาอุดีอาระเบีย----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ญี่ปุ่น----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง เนปาล----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ปากีสถาน----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง เมียนมา----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ฟิลิปปิน----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง มาเลเซีย----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ลาว----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง เวียดนาม----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ศรีลังกา----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง สิงคโปร์----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อินเดีย----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อินโดนีเซีย----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020065 บ้านห้วยแร่ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง นักเรียนทั้งหมด385--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ไทย385--
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง กัมพูชา----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง เกาหลีใต้----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง จีน----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ซาอุดีอาระเบีย----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ญี่ปุ่น----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง เนปาล----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ปากีสถาน----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง เมียนมา----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ฟิลิปปิน----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง มาเลเซีย----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ลาว----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง เวียดนาม----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ศรีลังกา----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง สิงคโปร์----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อินเดีย----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อินโดนีเซีย----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อื่นๆ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง ข้อมูลผิดปกติ----
40020066 บ้านวังหินเก่าค้อ เปือยน้อยวังม่วง อายุนอกเกณฑ์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด-21--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย-21--
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020067 บ้านนาเสียวโคกสว่าง เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย นักเรียนทั้งหมด-22--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไทย-22--
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย กัมพูชา----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เกาหลีใต้----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย จีน----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ซาอุดีอาระเบีย----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ญี่ปุ่น----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เนปาล----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ปากีสถาน----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เมียนมา----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ฟิลิปปิน----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย มาเลเซีย----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ลาว----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย เวียดนาม----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ศรีลังกา----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย สิงคโปร์----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินเดีย----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อินโดนีเซีย----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อื่นๆ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย ข้อมูลผิดปกติ----
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ เปือยน้อยปราสาทเปือยน้อย อายุนอกเกณฑ์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด69230--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย69230--
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด227340-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย227340-
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020070 บ้านโจด มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด624--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย624--
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด1315--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย1315--
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด256242-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย256242-
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด2262--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย2262--
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020074 บ้านขุมดิน มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด420--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย420--
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020075 บ้านเขวา มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา นักเรียนทั้งหมด729--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไทย729--
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา กัมพูชา----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา เกาหลีใต้----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา จีน----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ซาอุดีอาระเบีย----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ญี่ปุ่น----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา เนปาล----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ปากีสถาน----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา เมียนมา----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ฟิลิปปิน----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา มาเลเซีย----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ลาว----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา เวียดนาม----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ศรีลังกา----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา สิงคโปร์----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินเดีย----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อินโดนีเซีย----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อื่นๆ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา ข้อมูลผิดปกติ----
40020076 บ้านบัว มัญจาคีรีเมืองมัญจา อายุนอกเกณฑ์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด536--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ไทย536--
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020079 กุดขอนแก่นท่าเกษม มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1546--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ไทย1546--
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020080 บ้านคำแคน มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด23528-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ไทย23528-
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020081 บ้านคำโซ่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1749--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ไทย1749--
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020082 บ้านคำน้อย มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1468--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ไทย1468--
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020083 บ้านคำปากดาว มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1446--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ไทย1446--
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020084 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1335--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ไทย1335--
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020085 บ้านป่าดู่ มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด1750--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ไทย1750--
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020086 บ้านห้วยแล้ง มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน นักเรียนทั้งหมด629--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ไทย629--
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน กัมพูชา----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน เกาหลีใต้----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน จีน----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ซาอุดีอาระเบีย----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ญี่ปุ่น----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน เนปาล----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ปากีสถาน----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน เมียนมา----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ฟิลิปปิน----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน มาเลเซีย----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ลาว----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน เวียดนาม----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ศรีลังกา----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน สิงคโปร์----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อินเดีย----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อินโดนีเซีย----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อื่นๆ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน ข้อมูลผิดปกติ----
40020087 บ้านหนองขามวิทยา มัญจาคีรีคำแคน อายุนอกเกณฑ์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด236730-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย236730-
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด1158--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย1158--
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020089 บ้านท่าสวรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด3294--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย3294--
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด3081--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย3081--
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020091 บ้านโนนเค็ง มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด2142--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย2142--
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020093 บ้านไส้ไก่ มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา นักเรียนทั้งหมด1957--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ไทย1957--
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา กัมพูชา----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา เกาหลีใต้----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา จีน----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ซาอุดีอาระเบีย----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ญี่ปุ่น----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา เนปาล----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ปากีสถาน----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา เมียนมา----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ฟิลิปปิน----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา มาเลเซีย----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ลาว----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา เวียดนาม----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ศรีลังกา----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา สิงคโปร์----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อินเดีย----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อินโดนีเซีย----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อื่นๆ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา ข้อมูลผิดปกติ----
40020094 บ้านหัวนา มัญจาคีรีท่าศาลา อายุนอกเกณฑ์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด2038--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ไทย2038--
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด2853--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ไทย2853--
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020096 หนองบัวเย็น มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด3354--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ไทย3354--
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020097 เหล่าใหญ่วิทยา มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด4511351-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ไทย4511351-
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020098 สวัสดี มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1340--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ไทย1340--
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020099 หัวห้วยหัวฝาย มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1433--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ไทย1433--
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020100 บัวเหลือง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด1022--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ไทย1022--
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020101 บ้านขามป้อมดอนยูง มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด102512-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ไทย102512-
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020102 บ้านนาข่า มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า นักเรียนทั้งหมด719--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ไทย719--
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า กัมพูชา----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า เกาหลีใต้----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า จีน----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ซาอุดีอาระเบีย----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ญี่ปุ่น----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า เนปาล----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ปากีสถาน----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า เมียนมา----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ฟิลิปปิน----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า มาเลเซีย----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ลาว----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า เวียดนาม----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ศรีลังกา----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า สิงคโปร์----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อินเดีย----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อินโดนีเซีย----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อื่นๆ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า ข้อมูลผิดปกติ----
40020103 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) มัญจาคีรีนาข่า อายุนอกเกณฑ์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด2760--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ไทย2760--
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม กัมพูชา----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม เกาหลีใต้----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม จีน----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ซาอุดีอาระเบีย----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ญี่ปุ่น----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม เนปาล----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ปากีสถาน----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม เมียนมา----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ฟิลิปปิน----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม มาเลเซีย----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ลาว----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม เวียดนาม----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ศรีลังกา----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม สิงคโปร์----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อินเดีย----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อินโดนีเซีย----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด1947--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ไทย1947--
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม กัมพูชา----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม เกาหลีใต้----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม จีน----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ซาอุดีอาระเบีย----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ญี่ปุ่น----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม เนปาล----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ปากีสถาน----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม เมียนมา----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ฟิลิปปิน----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม มาเลเซีย----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ลาว----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม เวียดนาม----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ศรีลังกา----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม สิงคโปร์----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อินเดีย----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อินโดนีเซีย----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด927--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ไทย927--
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม กัมพูชา----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม เกาหลีใต้----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม จีน----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ซาอุดีอาระเบีย----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ญี่ปุ่น----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม เนปาล----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ปากีสถาน----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม เมียนมา----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ฟิลิปปิน----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม มาเลเซีย----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ลาว----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม เวียดนาม----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ศรีลังกา----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม สิงคโปร์----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อินเดีย----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อินโดนีเซีย----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020106 บ้านแจ้งทัพม้า มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด2867--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ไทย2867--
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม กัมพูชา----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม เกาหลีใต้----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม จีน----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ซาอุดีอาระเบีย----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ญี่ปุ่น----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม เนปาล----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ปากีสถาน----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม เมียนมา----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ฟิลิปปิน----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม มาเลเซีย----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ลาว----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม เวียดนาม----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ศรีลังกา----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม สิงคโปร์----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อินเดีย----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อินโดนีเซีย----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020107 บ้านนางาม มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด1645--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ไทย1645--
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม กัมพูชา----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม เกาหลีใต้----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม จีน----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ซาอุดีอาระเบีย----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ญี่ปุ่น----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม เนปาล----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ปากีสถาน----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม เมียนมา----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ฟิลิปปิน----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม มาเลเซีย----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ลาว----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม เวียดนาม----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ศรีลังกา----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม สิงคโปร์----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อินเดีย----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อินโดนีเซีย----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม นักเรียนทั้งหมด24111--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ไทย24110--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม กัมพูชา----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม เกาหลีใต้----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม จีน----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ซาอุดีอาระเบีย----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ญี่ปุ่น----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม เนปาล----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ปากีสถาน----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม เมียนมา----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ฟิลิปปิน----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม มาเลเซีย----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ลาว----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม เวียดนาม----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ศรีลังกา----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม สิงคโปร์----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อินเดีย----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อินโดนีเซีย----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อื่นๆ-1--
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม ข้อมูลผิดปกติ----
40020109 บ้านหนองสองห้อง มัญจาคีรีนางาม อายุนอกเกณฑ์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด164416-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย164416-
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด713--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย713--
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020111 บ้านนาฮี มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด730--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย730--
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020112 บ้านโนนคุต มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด2055--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย2055--
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์ มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด419--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย419--
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด1533--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย1533--
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด2265--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย2265--
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด379826-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย379726-
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา-1--
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก นักเรียนทั้งหมด1125--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไทย1124--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก กัมพูชา----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก เกาหลีใต้----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก จีน----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ซาอุดีอาระเบีย----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ญี่ปุ่น----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก เนปาล----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ปากีสถาน----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก เมียนมา----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ฟิลิปปิน----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก มาเลเซีย-1--
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ลาว----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก เวียดนาม----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ศรีลังกา----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก สิงคโปร์----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินเดีย----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อินโดนีเซีย----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อื่นๆ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก ข้อมูลผิดปกติ----
40020118 บ้านห้วยฮวก มัญจาคีรีโพนเพ็ก อายุนอกเกณฑ์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด225032-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย215032-
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ1---
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด510--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย510--
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด734--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย734--
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020121 ไตรมิตรศึกษา มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1622--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย1622--
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020122 โนนเขวาประชารักษ์ มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1329--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย1329--
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020123 บ้านมูลตุ่น มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1626--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย1626--
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020124 บ้านสวนหม่อน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1254--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย1254--
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน นักเรียนทั้งหมด1115--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ไทย1115--
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน กัมพูชา----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน เกาหลีใต้----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน จีน----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ซาอุดีอาระเบีย----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ญี่ปุ่น----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน เนปาล----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ปากีสถาน----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน เมียนมา----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ฟิลิปปิน----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน มาเลเซีย----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ลาว----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน เวียดนาม----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ศรีลังกา----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน สิงคโปร์----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อินเดีย----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อินโดนีเซีย----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อื่นๆ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน ข้อมูลผิดปกติ----
40020126 บ้านวังแคน มัญจาคีรีสวนหม่อน อายุนอกเกณฑ์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด111--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ไทย111--
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน กัมพูชา----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน เกาหลีใต้----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน จีน----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ซาอุดีอาระเบีย----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ญี่ปุ่น----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน เนปาล----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ปากีสถาน----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน เมียนมา----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ฟิลิปปิน----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน มาเลเซีย----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ลาว----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน เวียดนาม----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ศรีลังกา----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน สิงคโปร์----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อินเดีย----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อินโดนีเซีย----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020127 บ้านแจ้ง มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด468122-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ไทย468122-
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน กัมพูชา----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน เกาหลีใต้----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน จีน----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ซาอุดีอาระเบีย----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ญี่ปุ่น----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน เนปาล----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ปากีสถาน----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน เมียนมา----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ฟิลิปปิน----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน มาเลเซีย----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ลาว----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน เวียดนาม----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ศรีลังกา----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน สิงคโปร์----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อินเดีย----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อินโดนีเซีย----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020128 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด-12--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ไทย-12--
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน กัมพูชา----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน เกาหลีใต้----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน จีน----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ซาอุดีอาระเบีย----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ญี่ปุ่น----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน เนปาล----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ปากีสถาน----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน เมียนมา----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ฟิลิปปิน----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน มาเลเซีย----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ลาว----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน เวียดนาม----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ศรีลังกา----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน สิงคโปร์----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อินเดีย----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อินโดนีเซีย----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020129 บ้านโนนสำนัก มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด468550-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ไทย468550-
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน กัมพูชา----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน เกาหลีใต้----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน จีน----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ซาอุดีอาระเบีย----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ญี่ปุ่น----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน เนปาล----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ปากีสถาน----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน เมียนมา----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ฟิลิปปิน----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน มาเลเซีย----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ลาว----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน เวียดนาม----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ศรีลังกา----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน สิงคโปร์----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อินเดีย----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อินโดนีเซีย----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020130 บ้านหนองแปน มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด438733-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ไทย438533-
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน กัมพูชา----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน เกาหลีใต้----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน จีน----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ซาอุดีอาระเบีย----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ญี่ปุ่น----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน เนปาล----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ปากีสถาน----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน เมียนมา----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ฟิลิปปิน----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน มาเลเซีย----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ลาว-2--
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน เวียดนาม----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ศรีลังกา----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน สิงคโปร์----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อินเดีย----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อินโดนีเซีย----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020131 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน นักเรียนทั้งหมด2884--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ไทย2884--
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน กัมพูชา----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน เกาหลีใต้----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน จีน----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ซาอุดีอาระเบีย----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ญี่ปุ่น----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน เนปาล----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ปากีสถาน----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน เมียนมา----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ฟิลิปปิน----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน มาเลเซีย----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ลาว----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน เวียดนาม----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ศรีลังกา----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน สิงคโปร์----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อินเดีย----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อินโดนีเซีย----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อื่นๆ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน ข้อมูลผิดปกติ----
40020132 บ้านหนองไห มัญจาคีรีหนองแปน อายุนอกเกณฑ์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด3566--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ไทย3566--
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท กัมพูชา----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท เกาหลีใต้----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท จีน----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ซาอุดีอาระเบีย----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ญี่ปุ่น----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท เนปาล----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ปากีสถาน----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท เมียนมา----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ฟิลิปปิน----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท มาเลเซีย----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ลาว----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท เวียดนาม----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ศรีลังกา----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท สิงคโปร์----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อินเดีย----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อินโดนีเซีย----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด-11--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ไทย-11--
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท กัมพูชา----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท เกาหลีใต้----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท จีน----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ซาอุดีอาระเบีย----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ญี่ปุ่น----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท เนปาล----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ปากีสถาน----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท เมียนมา----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ฟิลิปปิน----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท มาเลเซีย----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ลาว----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท เวียดนาม----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ศรีลังกา----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท สิงคโปร์----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อินเดีย----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อินโดนีเซีย----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020134 บ้านกุดเพียขอมเหนือ ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2538--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ไทย2538--
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท กัมพูชา----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท เกาหลีใต้----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท จีน----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ซาอุดีอาระเบีย----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ญี่ปุ่น----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท เนปาล----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ปากีสถาน----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท เมียนมา----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ฟิลิปปิน----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท มาเลเซีย----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ลาว----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท เวียดนาม----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ศรีลังกา----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท สิงคโปร์----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อินเดีย----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อินโดนีเซีย----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020135 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด2482--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ไทย2481--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท กัมพูชา----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท เกาหลีใต้----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท จีน----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ซาอุดีอาระเบีย----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ญี่ปุ่น----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท เนปาล----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ปากีสถาน----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท เมียนมา----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ฟิลิปปิน----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท มาเลเซีย----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ลาว----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท เวียดนาม----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ศรีลังกา----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท สิงคโปร์----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อินเดีย----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อินโดนีเซีย----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด105366--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ไทย104365--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท กัมพูชา----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท เกาหลีใต้----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท จีน----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ซาอุดีอาระเบีย----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ญี่ปุ่น----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท เนปาล----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ปากีสถาน----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท เมียนมา----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ฟิลิปปิน----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท มาเลเซีย----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ลาว----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท เวียดนาม----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ศรีลังกา----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท สิงคโปร์----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อินเดีย----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อินโดนีเซีย----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อื่นๆ11--
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020137 ชุมชนบ้านชนบท ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท นักเรียนทั้งหมด3872--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ไทย3872--
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท กัมพูชา----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท เกาหลีใต้----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท จีน----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ซาอุดีอาระเบีย----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ญี่ปุ่น----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท เนปาล----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ปากีสถาน----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท เมียนมา----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ฟิลิปปิน----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท มาเลเซีย----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ลาว----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท เวียดนาม----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ศรีลังกา----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท สิงคโปร์----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อินเดีย----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อินโดนีเซีย----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อื่นๆ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท ข้อมูลผิดปกติ----
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย ชนบทชนบท อายุนอกเกณฑ์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2811659-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไทย2811459-
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง กัมพูชา-1--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง เกาหลีใต้----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง จีน----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซาอุดีอาระเบีย----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ญี่ปุ่น----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง เนปาล----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ปากีสถาน----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง เมียนมา----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ฟิลิปปิน----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง มาเลเซีย----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ลาว-1--
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง เวียดนาม----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ศรีลังกา----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง สิงคโปร์----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินเดีย----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินโดนีเซีย----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1556--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไทย1555--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง กัมพูชา----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เกาหลีใต้----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง จีน----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซาอุดีอาระเบีย----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ญี่ปุ่น----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เนปาล----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ปากีสถาน----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เมียนมา----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ฟิลิปปิน----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง มาเลเซีย----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ลาว-1--
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เวียดนาม----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ศรีลังกา----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง สิงคโปร์----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินเดีย----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินโดนีเซีย----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1834--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไทย1834--
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง กัมพูชา----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เกาหลีใต้----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง จีน----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซาอุดีอาระเบีย----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ญี่ปุ่น----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เนปาล----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ปากีสถาน----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เมียนมา----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ฟิลิปปิน----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง มาเลเซีย----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ลาว----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เวียดนาม----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ศรีลังกา----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง สิงคโปร์----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินเดีย----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินโดนีเซีย----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020141 บ้านห้วยไร่ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด1960--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไทย1960--
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง กัมพูชา----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เกาหลีใต้----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง จีน----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซาอุดีอาระเบีย----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ญี่ปุ่น----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เนปาล----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ปากีสถาน----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เมียนมา----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ฟิลิปปิน----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง มาเลเซีย----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ลาว----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง เวียดนาม----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ศรีลังกา----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง สิงคโปร์----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินเดีย----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อินโดนีเซีย----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อื่นๆ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง ข้อมูลผิดปกติ----
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์ ชนบทโนนพะยอมวังแสง อายุนอกเกณฑ์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1455--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ไทย1455--
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ จีน----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ลาว----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020144 บ้านแท่น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1326--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ไทย1326--
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ จีน----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ลาว----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020145 บ้านโนนแดงน้อย ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1346--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ไทย1346--
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ จีน----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ลาว----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020146 สระแก้วโคกกลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด523--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ไทย523--
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ จีน----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ลาว----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020147 บ้านหัวนากลาง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด37--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ไทย37--
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ จีน----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ลาว----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020148 บ้านหันแฮด ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด1045--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ไทย1045--
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ จีน----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ลาว----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด641--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ไทย641--
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ จีน----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ลาว----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ นักเรียนทั้งหมด236927-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ไทย236927-
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ กัมพูชา----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ เกาหลีใต้----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ จีน----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ซาอุดีอาระเบีย----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ญี่ปุ่น----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ เนปาล----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ปากีสถาน----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ เมียนมา----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ฟิลิปปิน----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ มาเลเซีย----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ลาว----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ เวียดนาม----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ศรีลังกา----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ สิงคโปร์----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อินเดีย----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อินโดนีเซีย----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อื่นๆ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ ข้อมูลผิดปกติ----
40020151 บ้านปอแดง ชนบทภูระงำ อายุนอกเกณฑ์----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง นักเรียนทั้งหมด2759--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ไทย2759--
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง กัมพูชา----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เกาหลีใต้----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง จีน----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ซาอุดีอาระเบีย----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ญี่ปุ่น----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เนปาล----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง ปากีสถาน----
40020152 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง ชนบทโนนพะยอมวังแสง เม