คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
Version 2020.07